UWAGA MATURZYŚCI

      Od 25 maja 2020 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach będą prowadzone konsultacje przedmiotowe indywidualne i grupowe dla absolwentów klas maturalnych technikum i liceum ogólnokształcącego oraz absolwentów technikum zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach M.44, E.19 i B.22.
Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 42/2019/2020 Dyrektora PZS w Chęcinach z dnia 20 maja 2020 roku.

Konsultacje dla maturzystów

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Nr 42/ 2019/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z dnia 20 maja 2020 r.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz instrukcja zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki

Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Dyrekcja, nauczyciele , absolwenci i uczniowie PZS w Chęcinach uczcili
100 ROCZNICĘ URODZIN OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

      18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II. Nasz święty wywarł niesamowity wpływ na życie Kościoła, Ojczyzny i całego świata.

      Czas formacji seminaryjnej przyszłego papieża przypadł na okres bezpośrednio poprzedzający wybuch drugiej wojny światowej oraz jej trwania. Święcenia przyjął w 1946 roku. Następnie odbył w Rzymie studia, których zwieńczeniem była obrona rozprawy doktorskiej. Jako wikariusz, a następnie wykładowca akademicki cieszył się sympatią, szczególnie ludzi młodych. Posługa biskupia Karola Wojtyły związana była z prowadzeniem Kościoła w trudnych czasach komunizmu. Zapisał się także jako aktywny uczestnik II Soboru Watykańskiego. W 1978 roku krakowski kardynał Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii i pod wieloma względami wyjątkowy.  Jan Paweł II zwracał szczególną uwagę na zagadnienia kultu Bożego Miłosierdzia, godności człowieka, pracy, rodziny, duszpasterstwa młodzieży, dialogu ekumenicznego i między religijnego. Jego działania przyczyniły się do rozwoju obalenia systemu komunistycznego.

      Dyrekcja, Nauczyciele, Absolwenci i Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić naszego świętego Rodaka w dniu 100-tnej rocznicy jego urodzin przez modlitwę za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Nagrania do, których obejrzenia zachęcamy znajdują się w zakładce „nasze filmy” na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym fanpage’u: https://www.facebook.com/zscheciny/.

 

 

OGŁOSZENIE

 UWAGA SŁUCHACZE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

      Zgodnie z wytycznymi MEN od 18 maja br. przywracamy realizację zajęć na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Pierwszy po długiej przerwie zjazd odbędzie się zgodnie z planem w dniach 22-24 maja 2020 roku. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach kursu konieczna będzie zgoda słuchacza.

      Niezbędne będzie zachowanie bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Obowiązywać będzie noszenie maseczek oraz zachowanie odległości ok. 2m.

Halina Kołodziejczyk-

Dyrektor PZS w Chęcinach

Zasady organizacji zdalnego nauczania od 4 maja 2020 r.

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
od 4 maja 2020 r.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w Powiatowym Zespole Szkół   w Chęcinach  jest realizowana na odległość do 24 maja 2020 roku.
 2. Podstawową formą komunikacji wychowawców, nauczycieli z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz droga mailowa.
 3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest regularne, codzienne logowanie się na dzienniku elektronicznym wpisanie tematu lekcji i zadanie pracy domowej.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia lekcji na aplikacji Discord https://discordapp.com/download .
 5. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z uczniami o-nline na innych platformach typu ZOO, Messenger itp. po udostępnieniu linka przed zajęciami  dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły.
 6. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Tematy realizowanych lekcji uwzględniają podstawę programową.
 7. Nadzór nad przebiegiem procesu zdalnego nauczania sprawuje wicedyrektor PZS w Chęcinach pani Elżbieta Skucińska.
 8. Obowiązuje dostosowany Szkolny System Oceniania  opracowany przez zespoły przedmiotowe w oparciu, o który będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce. Przy ocenianiu należy jednak uwzględnić specyfikę związaną z okresem kwarantanny, sytuację rodzinną uczniów związaną z ograniczeniami wynikającymi z dostępności do Internetu, komputerów i urządzeń multimedialnych. Ocenianie powinno być prowadzone z zachowaniem rozwagi i rozsądku. W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub urządzeń multimedialnych dopuszcza się wykonywanie zadań w wersji papierowej i przesyłanie zdjęć lub skanów prac w wersji elektronicznej. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się inne możliwości komunikacji między nauczycielem i uczniem. Od uczniów oczekujemy zaangażowania w realizację zajęć prowadzonych na odległość. Liczymy na współpracę w tym zakresie z rodzicami.
 9. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, będzie mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata będzie  można realizować zdalnie w tym roku szkolnym.
 10. Praktyki zawodowe, zajęcia w kształceniu praktycznym realizowanych u pracodawców przewidziane do realizacji w tym roku szkolnym będą zrealizowane po powrocie do szkoły
 11. Nauczyciele, realizując naukę na odległość w ramach nauczania indywidualnego zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia, w miarę możliwości online na w/w platformach.
 12. Nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne powinni stosować sposoby i metody pracy online na w/w platformach.
 13. Zajęcia realizowane w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego MG.19 są dalej zawieszone ze względu na brak możliwości realizacji kształcenia praktycznego, będą realizowane po powrocie do szkoły.
 14. We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzje będzie podejmować w ramach swoich kompetencji Dyrekcja PZS w Chęcinach  oraz Rada Pedagogiczna PZS w Chęcinach.

 

Dyrektor PZS w  Chęcinach

Halina Kołodziejczyk

ZMIANA TERMINÓW DNI ZAJĘĆ WOLNYCH

        Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczeniami COVID – 19 oraz organizacji pracy Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach ulega zmianie wykaz dni wolnych na rok szkolny 2019/20. Przesunięte zostają terminy dni zajęć wolnych z 4,5,6 maja 2020 roku na 8,9,10 czerwca 2020 roku jako dni przeznaczone na maturę pisemną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNEGO I egzaminu ZAWODOWEGO

egzaminy2020

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

>>>Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku<<<

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

LIST DO ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Drogi Absolwencie!

dyrekcja-2019

      Przed Tobą wybór szkoły średniej, który będzie miał duży wpływ na Twoją przyszłość. Zanim wybierzesz, pomyśl, wybierz rozważnie- mądrze- wybierz nasza szkołę-Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach. Będzie to wybór ogromnie trudny, gdyż decyzję podejmujesz w czasie zagrożenia COVID- 19.
To my zapewnimy Ci bezpieczeństwo. Zadbamy o Twoje zdrowie w szkole o dużej powierzchni.

To my zapewnimy Ci dobre wykształcenie i przyjazny klimat.
Z nami nauka stanie się przyjemnością. Dzięki nam uzyskasz rzetelną wiedzę, będziesz mógł rozwijać swoje pasje, zainteresowania oraz osiągniesz życiowy sukces. Dowodem wysokiej jakości kształcenia są przede wszystkim wyniki naszych uczniów na egzaminach  maturalnych i egzaminach  potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną. Wprowadzamy nowe kierunki kształcenia, uczymy nowych technologii, dbamy o rozwój zdolnych uczniów, ale także wspieramy młodzież mającą trudności w nauce. Uczestniczymy w projektach unijnych. Nasza młodzież uzyskuje dodatkowe kwalifikacje i otrzymuje stypendia.
To my wychodzimy naprzeciw Tobie.

Drogi Absolwencie – wybierz najlepiej!!!

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
mgr Halina Kołodziejczyk

 

W trosce o Twoje zdrowie udostępniliśmy online podania/wnioski do wybranej szkoły w zakładce menu. Możesz wniosek tylko  wypełnić i odesłać. Dokumenty dostarczysz w terminie późniejszym. Możesz także wydrukować wniosek , wypełnić i skan lub zdjęcie przesłać na adres mail: zs2checiny@onet.pl .

Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 8-15, zatem możesz złożyć wniosek/ podanie do szkoły osobiście lub z rodzicem zachowując wszelkie środki ostrożności.

 

SPRZĘT INFORMATYCZNY DO ZDALNEGO NAUCZANIA

         unia

      Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obowiązkiem realizacji podstawy programowej w formie zdalnej, Powiat Kielecki zakupił 39 laptopów ze  środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Projekt – ZDALNA SZKOŁA. Realizatorem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Laptopy wraz z dwuletnim ubezpieczeniem  trafiły do 4 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki.                               

W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w laptopy zostało wyposażonych 6 uczniów i trzech nauczycieli, którzy mają utrudniony dostęp do technologii informatycznych.

Zasady organizacji zdalnego nauczania

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w Powiatowym Zespole Szkół   w Chęcinach  jest realizowana na odległość. Podstawową formą komunikacji wychowawców, nauczycieli z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz droga mailowa. Materiały do samokształcenia mogą być umieszczane w zakładce MATERIAŁY DLA UCZNIA na stronie internetowej szkoły www.zsp-checiny.cal.pl/ oraz na platformie www.tomminet.pl.  W celu włączenia większej interaktywności w procesie nauczania rekomendujemy pracę na jednej z platform: edukator.pl, epodreczniki.pl, classroom.google.com .
 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Tematy realizowanych lekcji uwzględniają podstawę programową.
 3. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Rekomendujemy korzystanie z materiałów multimedialnych zawartych na platformach: epodreczniki.pl,  google.classroom.com, edukator.pl  oraz w portalach  wydawnictw podręczników, z którymi współpracują nauczyciele.
 4. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas powinien uwzględniać równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także  zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien również uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Koordynację powyższych zasad sprawować będą wychowawcy klas, przewodniczący zespołów przedmiotowych i zawodowych,  oraz zespół wychowawczy pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Grzechniak. Nadzór nad przebiegiem procesu zdalnego nauczania sprawuje wicedyrektor PZS w Chęcinach pani Elżbieta Skucińska.
 5. Obowiązuje dostosowany Szkolny System Oceniania  opracowany przez zespoły przedmiotowe w oparciu, o który będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce. Przy ocenianiu należy jednak uwzględnić specyfikę związaną z okresem kwarantanny, sytuację rodzinną uczniów związaną z ograniczeniami wynikającymi z dostępności do Internetu, komputerów i urządzeń multimedialnych. Ocenianie powinno być prowadzone z zachowaniem rozwagi i rozsądku. W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub urządzeń multimedialnych dopuszcza się wykonywanie zadań w wersji papierowej i przesyłanie zdjęć lub skanów prac w wersji elektronicznej. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się inne możliwości komunikacji między nauczycielem i uczniem. Od uczniów oczekujemy zaangażowania w realizację zajęć prowadzonych na odległość. Liczymy na współpracę w tym zakresie z rodzicami.
 6. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, będzie mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata będzie  można realizować zdalnie w tym roku szkolnym. Praktyki zawodowe przewidziane do realizacji w tym roku szkolnym będą zrealizowane po zakończeniu okresu kwarantanny.
 7. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość w ramach nauczania indywidualnego zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Koordynację nauczania indywidualnego sprawują wychowawcy klas, w których uczniowie realizują nauczanie indywidualne.
 8. Zajęcia realizowane w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego MG.19 są zawieszone ze względu na brak możliwości realizacji kształcenia praktycznego.
 9. We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzje będzie podejmować w ramach swoich kompetencji Dyrekcja PZS w Chęcinach  oraz Rada Pedagogiczna PZS w Chęcinach.

 

Dyrektor

Halina Kołodziejczyk

 

Ogłoszenie dyrektora szkoły

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie.

Podstawową formą komunikacji z Państwem i Uczniami, na czas zawieszenia zajęć szkolnych, będzie dziennik elektroniczny. Tam właśnie nauczyciele będą zamieszczać informacje o zadaniach domowych. W tym celu będą wykorzystywane także adresy mailowe uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz ich rodziców.

Prosimy więc o regularne, codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego, sprawdzanie poczty elektronicznej przez uczniów i wykonywanie wskazanych zadań.

Indywidualnie nauczyciele będą korzystać także z platform edukacyjnych i komunikatorów społecznościowych.

Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do zajęć w szkole
Dyrektor Szkoły
Halina Kołodziejczyk

Informacje dla rodziców

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl znajdziemy materiały edukacyjne, które mogą być pomocą nie tylko dla nauczycieli, ale również dla rodziców i uczniów. To różnego rodzaju strony internetowe, które warto odwiedzić np. www.epodreczniki.pl. Nauczyciele naszej szkoły wysyłają także za pośrednictwem dziennika elektronicznego dodatkowe materiały do nauki on-line do realizacji w domu, korzystają z fecebooka, czy platformy elerningowej.

Osobnym zagadnieniem jest strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która przygotowała pakiety materiałów dla maturzystów. Link do zadań egzaminacyjnych:  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

W dobie pandemii koronawirusa, przyszło nam się zmierzyć z nową rzeczywistością szkolną. Pamiętajcie, że Wy  jako uczniowie  pomimo ograniczeń, nadal realizujecie obowiązek szkolny – tylko w innej formie. Uczycie się wykorzystując do tego udostępnione przez nauczycieli – materiały  w „ wirtualnym świecie”. Chociaż szkoły opustoszały, to trzeba pamiętać o tym, że Wy nadal się uczycie – a My Was uczymy- tylko zdalnie

Oto kilka rad dla Was – Jak motywować się do systematycznego uczenia się poza szkołą?.

 1. Utrzymuj szkolny tryb dnia.
 2. Wstawaj o tej samej porze.
 3. Zachowaj poranną rutynę: pamiętając o dbaniu o własną higienę i zjedzeniu porządnego śniadania.
 4. Przed rozpoczęciem nauki przewietrz pokój.
 5. O określonej porze zacznij pracę zdalną zleconą przez nauczycieli.
 6. W czasie nauki rób sobie przerwy- po 40 minutach nauki 15 minut przerwy.
 7. W czasie przerw unikaj oglądania seriali, grania w gry, oglądania youtuba- to odciąga Twoją uwagę.
 8. Systematycznie odrabiaj zadane prace przez nauczycieli.
 9. Ucz się, aby ćwiczyć pamięć.
 10. Wieczorem uspokój umysł. Wieczór to dobry moment do treningu umysłu. Naucz swój umysł, jak ma zatrzymywać pracę i wchodzić w stan relaksu. Wystarczy, byś przez 5-10 minut w pozycji siedzącej odliczał/a oddechy. Kiedy  skoncentrujesz uwagę na oddechach, zbędne myśli zaczną się wyciszać.
 11. Dbaj o sen- śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.

Drogi rodzicu:

 1. Wytłumacz, że za naukę dziecko odpowiada samo, ale rodzice są zawsze do dyspozycji.
 2. Pomagaj, ale nie wyręczaj (pomóż zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek).
 3. Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka pokazując praktyczne zastosowanie zdobytych informacji.
 4. Pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne).
 5. Połącz przyjemne z pożytecznym (jeśli dziecko lubi oglądać filmy to wykorzystaj i pokaż mu filmową adaptację omawianej lektury).
 6. Doceniaj pracę i samodzielność,  chwal  za osiągnięcia, ale także za włożony wysiłek.
  Nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
 7. Unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia.
 8. Nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego poziomu jego umiejętności – uświadamiasz mu w ten sposób postępy i motywujesz do dalszej pracy

Drogi Rodzicu, wspieraj własne dziecko. Monitoruj jego postępy, tak jak dotychczas.

Jest to trudny czas dla Nas wszystkich ale wspólnymi siłami musimy  go przezwyciężyć.

 Drodzy uczniowie oraz Rodzice, my Nauczyciele jesteśmy do Waszej dyspozycji za pośrednictwem między innymi dziennika elektronicznego.

Powodzenia

NAUKA ZDALNA PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach- rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe: www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla maturzystów.

Załącznik: Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN

Pożegnanie absolwentów 2020 PZS w Chęcinach

zak2020

Szanowni rodzice,
Drodzy absolwenci

    Każdego roku w ostatnich dniach kwietnia spotykaliśmy się w szkole, aby po raz ostatni odczytać listy poszczególnych klas, symbolicznie sprawdzić obecność, wręczyć świadectwo, uścisnąć rękę na pożegnanie i … wyprawić w świat dorosłych i samodzielnych ludzi. Dzisiejsza sytuacja zagrożeniem COVID– 19 zmusza nas do niecodziennego zakończenia roku szkolnego poprzez wysłanie skanów świadectw ukończenia szkoły.

Wszystkim absolwentom liceum ogólnokształcącego i technikum składam serdeczne gratulację. Szczególne gratulacje kieruję do absolwentów, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Gratuluję także tym uczniom (już absolwentom), którzy osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursów przedmiotowych, wszystkim, którzy pracowali na dobre imię szkoły reprezentując nas z sukcesem na różnych szczeblach zawodów, w tym także sportowych.

Dziękuję wszystkim za to, że odpowiadaliście na wezwania Waszych nauczycieli , że braliście udział w konkursach, olimpiadach, wolontariacie, honorowym krwiodawstwie. Za to, że chętnie zawsze braliście udział w uroczystościach szkolnych występując na scenie , gdzie przekazywaliście wiele cennych prawd.

Drodzy absolwenci

Przed wami seria egzaminów maturalnych. Jestem przekonana, że wszyscy jesteście przygotowani i zdolni na tyle, aby je zdać. Życzę Wam , by umysły wasze nie uległy stresowi, by każdy egzamin był zdany na miarę zdolności. Czasem trzeba odrobinę szczęścia , którego również wam życzę.

     Drodzy absolwenci, życzę Wam połamania piór i umysłów na czekających Was egzaminach, życzę udanych decyzji dotyczących wyboru szkół bądź pracy zawodowej, życzę powodzenia w życiu osobistym, a rodzicom i nauczycielom składam gratulacje i serdeczne podziękowania za zaangażowanie w kształtowaniu postaw i umysłów młodych ludzi.
Życzę wszystkim absolwentom sukcesów i powodzenia w dorosłym już życiu, wszystkiego dobrego !

Halina Kołodziejczyk

 dyrektor PZS w Chęcinach