Uwaga!!! Uczniowie i maturzyści PZS w Chęcinach!!!

    Mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia. Zdajemy sobie sprawę, że jesteście teraz obciążeni wieloma sprawami, dlatego wychodzimy naprzeciw waszym pasjom                                 i zainteresowaniom. Wiemy, że znaczna część Was uwielbia fotografować, czytać, obrabiać fotografie, planować przestrzeń – wszystkie te pasje możecie teraz zrealizować, biorąc udział w konkursie „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”.
Wystarczy zrobić wyjątkowe, niepowtarzalne, ciekawe, twórcze zdjęcie z wykorzystaniem książki – wiemy, że to potraficie!!!
Więcej informacji znajdziecie w regulaminie.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!!!

REGULAMIN KONKURSU „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

I. Organizatorzy konkursu:

Dyrekcja wraz z nauczycielami języka polskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach.

II. Cele konkursu:

 1. popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki,
 2. rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 3. zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby.

III.  Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów oraz tegorocznych absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie twórczego zdjęcia z wykorzystaniem dowolnej książki (lub książek), w taki sposób, aby książka zasłaniała dowolną część ciała człowieka.
 3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni: zamkniętej (np. dom, biblioteka…) lub otwartej (ogród, park…) z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego lub własnego.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp.
 5. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 6. Zdjęcie w formacie JPG należy przesłać na adresy mailowe: klaudias94@op.pl oraz ewunia682@wp.pl . Ze względów bezpieczeństwa prosimy o wysyłanie prac na oba adresy.
 7. Mail zgłoszeniowy powinien zawierać: imię i nazwisko autora zdjęcia, klasę oraz mail kontaktowy. W tytule maila prosimy o wpisanie formuły: KONKURS „Ubierz się w książkę”.
 8. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielne i nigdzie dotąd niepublikowane.
 9. Oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrekcję PZS w Chęcinach.
 10. Najciekawsze oraz wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz na profilu facebookowym szkoły.
 11. Termin zgłaszania prac: do 14.06.2020r.

IV. OCENA PRAC:

 1. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria: – zgodność z tematem oryginalność – twórcze podejście do tematu – walory artystyczno-wizualne – jakość techniczna pracy – dokładność dopasowania okładki do postaci.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Ogłoszenie wyników nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020r. za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz profilu szkoły na facebooku. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach mailowo.

VI. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko, klasa).

 

Życzymy powodzenia!

Dyrektor Szkoły: Halina Kołodziejczyk
Poloniści: Ewa Dziedzic, Klaudia Kukla, Lidia Kuta, Waldemar Trepka

UWAGA MATURZYŚCI

      Od 25 maja 2020 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach będą prowadzone konsultacje przedmiotowe indywidualne i grupowe dla absolwentów klas maturalnych technikum i liceum ogólnokształcącego oraz absolwentów technikum zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach M.44, E.19 i B.22.
Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 42/2019/2020 Dyrektora PZS w Chęcinach z dnia 20 maja 2020 roku.

Konsultacje dla maturzystów

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Nr 42/ 2019/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z dnia 20 maja 2020 r.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz instrukcja zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki

Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Dyrekcja, nauczyciele , absolwenci i uczniowie PZS w Chęcinach uczcili
100 ROCZNICĘ URODZIN OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

      18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II. Nasz święty wywarł niesamowity wpływ na życie Kościoła, Ojczyzny i całego świata.

      Czas formacji seminaryjnej przyszłego papieża przypadł na okres bezpośrednio poprzedzający wybuch drugiej wojny światowej oraz jej trwania. Święcenia przyjął w 1946 roku. Następnie odbył w Rzymie studia, których zwieńczeniem była obrona rozprawy doktorskiej. Jako wikariusz, a następnie wykładowca akademicki cieszył się sympatią, szczególnie ludzi młodych. Posługa biskupia Karola Wojtyły związana była z prowadzeniem Kościoła w trudnych czasach komunizmu. Zapisał się także jako aktywny uczestnik II Soboru Watykańskiego. W 1978 roku krakowski kardynał Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii i pod wieloma względami wyjątkowy.  Jan Paweł II zwracał szczególną uwagę na zagadnienia kultu Bożego Miłosierdzia, godności człowieka, pracy, rodziny, duszpasterstwa młodzieży, dialogu ekumenicznego i między religijnego. Jego działania przyczyniły się do rozwoju obalenia systemu komunistycznego.

      Dyrekcja, Nauczyciele, Absolwenci i Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić naszego świętego Rodaka w dniu 100-tnej rocznicy jego urodzin przez modlitwę za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Nagrania do, których obejrzenia zachęcamy znajdują się w zakładce „nasze filmy” na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym fanpage’u: https://www.facebook.com/zscheciny/.

 

 

OGŁOSZENIE

 UWAGA SŁUCHACZE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

      Zgodnie z wytycznymi MEN od 18 maja br. przywracamy realizację zajęć na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Pierwszy po długiej przerwie zjazd odbędzie się zgodnie z planem w dniach 22-24 maja 2020 roku. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach kursu konieczna będzie zgoda słuchacza.

      Niezbędne będzie zachowanie bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Obowiązywać będzie noszenie maseczek oraz zachowanie odległości ok. 2m.

Halina Kołodziejczyk-

Dyrektor PZS w Chęcinach

Zasady organizacji zdalnego nauczania od 4 maja 2020 r.

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
od 4 maja 2020 r.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w Powiatowym Zespole Szkół   w Chęcinach  jest realizowana na odległość do 24 maja 2020 roku.
 2. Podstawową formą komunikacji wychowawców, nauczycieli z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz droga mailowa.
 3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest regularne, codzienne logowanie się na dzienniku elektronicznym wpisanie tematu lekcji i zadanie pracy domowej.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia lekcji na aplikacji Discord https://discordapp.com/download .
 5. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z uczniami o-nline na innych platformach typu ZOO, Messenger itp. po udostępnieniu linka przed zajęciami  dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły.
 6. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Tematy realizowanych lekcji uwzględniają podstawę programową.
 7. Nadzór nad przebiegiem procesu zdalnego nauczania sprawuje wicedyrektor PZS w Chęcinach pani Elżbieta Skucińska.
 8. Obowiązuje dostosowany Szkolny System Oceniania  opracowany przez zespoły przedmiotowe w oparciu, o który będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce. Przy ocenianiu należy jednak uwzględnić specyfikę związaną z okresem kwarantanny, sytuację rodzinną uczniów związaną z ograniczeniami wynikającymi z dostępności do Internetu, komputerów i urządzeń multimedialnych. Ocenianie powinno być prowadzone z zachowaniem rozwagi i rozsądku. W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub urządzeń multimedialnych dopuszcza się wykonywanie zadań w wersji papierowej i przesyłanie zdjęć lub skanów prac w wersji elektronicznej. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się inne możliwości komunikacji między nauczycielem i uczniem. Od uczniów oczekujemy zaangażowania w realizację zajęć prowadzonych na odległość. Liczymy na współpracę w tym zakresie z rodzicami.
 9. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, będzie mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata będzie  można realizować zdalnie w tym roku szkolnym.
 10. Praktyki zawodowe, zajęcia w kształceniu praktycznym realizowanych u pracodawców przewidziane do realizacji w tym roku szkolnym będą zrealizowane po powrocie do szkoły
 11. Nauczyciele, realizując naukę na odległość w ramach nauczania indywidualnego zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia, w miarę możliwości online na w/w platformach.
 12. Nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne powinni stosować sposoby i metody pracy online na w/w platformach.
 13. Zajęcia realizowane w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego MG.19 są dalej zawieszone ze względu na brak możliwości realizacji kształcenia praktycznego, będą realizowane po powrocie do szkoły.
 14. We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzje będzie podejmować w ramach swoich kompetencji Dyrekcja PZS w Chęcinach  oraz Rada Pedagogiczna PZS w Chęcinach.

 

Dyrektor PZS w  Chęcinach

Halina Kołodziejczyk