REKRUTACJA

ZASADY REKRUTACJI– Rok Szkolny 2019/2020

 • ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

  Regulamin

   Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2019/2020.

  Na podstawie:

  1. 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz.60).
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017-2018 – 2019/2020 do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( Dz. U. z 2017r. poz. 586).
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017 r. poz. 610)\
  4. Zarządzenia Nr 3 /19 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku przeprowadzany jest nabór uczniów do klas pierwszych w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach na rok szkolny 2019/2020.

  Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną w składzie:

  • mgr Teresa Jakubowska – przewodnicząca
  • mgr Renata Bitner- Nożyńska- z-ca przewodniczącego
  • mgr Waldemar Trepka – członek
  • mgr Małgorzata Grzechniak – członek
  • mgr Monika Sobura- Święs – członek
  • mgr Anita Michalska– członek
  • mgr Magdalena Wodecka– członek
  • mgr Tomasz Głogowski– członek
  • mgr Elżbieta Skucińska- członek
  Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  w roku szkolnym 2019/2020 została załączona w oddzielnych plikach.
  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
  DO 3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  IM.WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
  DO 4-LETNIEGO TECHNIKUM  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  W  CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
  DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
  im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  doc

  WNIOSKI DO SZKOŁY

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2019/2020

  doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Technikum im.Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2019/2020

  doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2019/2020

  doc

 • ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Regulamin

   Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2019/2020.

  Na podstawie:

  • Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz.996 z póź. zm.), w związku z art.149 ust.6, art. 155 ust.6 i art.165 ust.5, art.187 ust.6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (DZ. U. z 2017 r.poz.610)
  • Zarządzenia nr 4/2019 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 roku

  Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną w składzie:

  • mgr Teresa Jakubowska – przewodnicząca
  • mgr Renata Bitner- Nożyńska- z-ca przewodniczącego
  • mgr Waldemar Trepka – członek
  • mgr Małgorzata Grzechniak – członek
  • mgr Monika Sobura- Święs – członek
  • mgr Anita Michalska– członek
  • mgr Magdalena Wodecka– członek
  • mgr Tomasz Głogowski– członek
  • mgr Elżbieta Skucińska- członek
  Oferta kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  w roku szkolnym 2019/2020 została załączona w oddzielnych plikach.
  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  DO 4-letniego  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  na podbudowie szkoły podstawowej
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  DO 5-letniego
  TECHNIKUM  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
  W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH

  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  doc

  ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO TRZYLETNIEJ
  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA im. Władysława Łokietka
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  doc

   

  WNIOSKI DO SZKOŁY

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2019/2020

  doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Technikum im.Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2019/2020

  doc

  WNIOSEK
  o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
  na rok szkolny 2019/2020

  doc

 • ZASADY REKRUTACJI – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

   Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być każda zainteresowana osoba bez względu na wykształcenie:

  • szkoła podstawowa- w tym dawna 8-letnia szkoła podstawowa,
  • gimnazjum,
  • zasadnicza szkoła zawodowa,
  • technikum,
  • liceum ogólnokształcące
  • wyższa uczelnia
  • każda osoba, na której nie ciąży obowiązek nauki, niezależnie
   od ukończonych form kształcenia.

  W roku szkolnym 2019/2020 Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach prowadzi nabór na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych dające dodatkowe kwalifikacje:

  • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających - w zawodzie technik mechanik
  • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń -       w zawodzie  technik mechanik
  • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych - w zawodzie technik mechatronik
  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych - w zawodzie technik informatyk
  • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -
   w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • FRK.04.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych – w zawodzie technik usług kosmetycznych
  • MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – w zawodzie opiekun medyczny
  • BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy- w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez szkołę przyjmuje
  się kandydatów, którzy:

  • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki z pkt.1a niż liczba miejsc na danym kwalifikacyjnym kursie zawodowym na I etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji,
  • w przypadku, gdy po zakończeniu postępowania szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na II etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów w/g kolejności zgłoszeń,
  • wniosek o przyjęcie na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy składa się
   do Dyrektora Szkoły.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w porozumieniu ze Starostą Powiatu Kieleckiego i przedstawiają się następująco:

  Terminarz rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2019/2020

  • Od dnia 21 czerwca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku kandydaci składają wnioski
   o przyjęcie oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • Od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 8 sierpnia 2019 roku odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
  • Dnia 9 sierpnia 2019 roku ogłasza się listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i podaje się informację o wolnych miejscach.
  • Od dnia 9 sierpnia 2019 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku odbywa się rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc).
  • Dnia 2 września 2019 roku podaje się ostateczne listy kandydatów przyjętych
   na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

  Organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.

  Załączniki do regulaminu rekrutacji stanowią:

  Załącznik Nr 1 - wniosek kandydata o przyjęcie na Kurs Kwalifikacyjny

  doc

  Załącznik Nr 2 - wniosek kandydata o przyjęcie na Kurs Kwalifikacyjny

  doc

   

 • ZASADY REKRUTACJI - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

  ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
  Liceum Ogólnokształcącego
  dla Dorosłych
  w Chęcinach
  1. Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020:
  • Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
   od dnia 13.05.2019 r. od godz. 900 do 25.06.2019r.  do godz. 1500
  • Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
   do dnia 15.07.2019r. do godz. 1500
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
   do dnia 16.07.2019r.
  • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
   od dnia 16.07.2019r. do dnia 24 .07.2019r. do godz. 1500
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
   dnia 25 lipca 2019 roku do godz. 1500
  • Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
   dnia 26 lipca 2019r.
  1. Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:
  • Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
   od dnia 26  do 30 lipca 2019r.
  • Odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
   do dnia 20 sierpnia 2019r. do godz. 15.00
  • Ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
   do dnia 21 sierpnia 2019r.
  • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
   od dnia 21 do 29 sierpnia  2019r. do godz. 15.00
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
   dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00
  • Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
   dnia 30 sierpnia 2019 r.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na II etapie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

  1. Do szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:
  • ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową Kandydat, który posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej może zostać przyjęty do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera (art. 20t):
  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • imiona rodziców kandydata;
  • adres miejsca zamieszkania kandydata;
  • adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
  • w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

  Do wniosku dołącza się:

  • Świadectwo ukończenia szkoły na danym etapie edukacji,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki,
  • 2 fotografie.

  Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół publicznych.

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
  1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie zakwalifikowaniu kandydata do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie miała nadal wolne miejsca, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół   w Chęcinach  przeprowadzi postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w zasadach rekrutacji.

   Załączniki do pobrania

  Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyjęcie do szkoły

  doc

   

 • ZASADY REKRUTACJI - SZKOŁA POLICEALNA

  ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
  Do Szkoły Policealnej  w Chęcinach w zawodach

  technik usług kosmetycznych

  technik bhp

  opiekun medyczny

   Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach  na podstawie zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 29.01.2019r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  przedstawiają się następująco:

  1. Terminarz rekrutacji do Szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020:
  • Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
   od dnia 13.05.2019 r. od godz. 900 do 25.06.2019r.  do godz. 1500
  • Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
   do dnia 15.07.2019r. do godz. 1500
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
   do dnia 16.07.2019r.
  • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
   od dnia 16.07.2019r. do dnia 24 .07.2019r. do godz. 1500
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
   dnia 25 lipca 2019 roku do godz. 1500
  • Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
   dnia 26 lipca 2019r.
  1. Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:
  • Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
   od dnia 26  do 30 lipca 2019r.
  • Odbywa się postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.
   do dnia 20 sierpnia 2019r. do godz. 15.00
  • Ogłasza się listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
   do dnia 21 sierpnia 2019r.
  • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
   od dnia 21 do 29 sierpnia  2019r. do godz. 15.00
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
   dnia 30 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00
  • Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
   dnia 30 sierpnia 2019 r.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na II etapie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły zawiera (art. 20t):
  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • imiona rodziców kandydata;
  • adres miejsca zamieszkania kandydata;
  • adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
  • w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

  Do wniosku dołącza się:

  • Świadectwo ukończenia szkoły na danym etapie edukacji,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki,
  • 2  fotografie.

  Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół publicznych.

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
  1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie zakwalifikowaniu kandydata do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie miała nadal wolne miejsca, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół   w Chęcinach  przeprowadzi postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w zasadach rekrutacji.

   

  Załączniki do pobrania

  Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyjęcie do szkoły

  doc

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU– Rok Szkolny 2019/2020

 • ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU
  ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
  DO
  INTERNATU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
  w Chęcinach
  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  §1

  PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 631);
  3. Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

  §2

  Terminy i Zasady rekrutacji:

  1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia.
  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodzica kandydata lub na podstawie wniosku kandydata pełnoletniego. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie szkoły.
  • wychowankowie internatu do 30 maja składają podanie o przyjęcie do internatu na kolejny rok szkolny. W tym przypadku komisja dodatkowo bierze pod uwagę opinię zespołu wychowawczego internatu dotyczącą dotychczasowego zachowania ucznia w placówce.
  • uczniowie, które chcą zamieszkać w nowym roku szkolnym składają podanie o przyjęcie do internatu do 15 lipca - pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji, do 30 sierpnia – drugi termin.
  • przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
  1. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły, Komisja Rekrutacyjna.
  2. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń Internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w dniu 16 lipca 2019 r. oraz w dniu 30 sierpnia  2019 r. ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.
  3. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki .
  4. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń:
  • pobierający naukę w Powiatowym Zespole Szkół  w Chęcinach lub w innej szkole w przypadku posiadania przez Internat wolnych miejsc;
  • mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy;
  • posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie, potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim znajdującym się w szkole;
  • posiadający umiejętność współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującym Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania.
  1. W przypadkach szczególnych do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Chęcinach.
  2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:
  • wychowankom, którzy są cudzoziemcami;
  • wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych;
  • dzieciom samotnych matek lub ojców;
  • dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych oraz rodzin patologicznych;
  • uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.
  1. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony: zsp-checiny.cal.pl

  §3

  Procedura odwoławcza:

  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
  3. Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Wniosek o przyjęcie do internatu

  doc